Prime Minister of Japan

HomePage | Recent changes | View source | Discuss this page | Page history | Log in |

Printable version | Privacy policy

Prime Ministers of Japan

This could use a general introductory paragraph. Post 1987 data needs to be filled in too.

1 Ito Hirobumi (r. 1885-1888)
2 Kuroda Kiyotaka (r. 1888-1889)
3 Yamagata Aritomo (r. 1889-1891, 1898-1900)
4 Matsukata Masayoshi (r. 1896-1898, 1896-1898)
5 Ito Hirobumi (r. 1892-1896, 1898, 1900-1901)
6 Okuma Shigenobu (r. 1898, 1914-1916)
7 Katsura Taro (r. 1901-1906, 1908-1911)
8 Saionji Kimmochi (r. 1906-1908, 1911-1912)
9 Yamamoto Gonnohyoe (r. 1913-14, 1923-1924)
10 Terauchi Masatake (r. 1916-1918)
11 Hara Takashi (r. 1918-1921)
12 Takahashi Korekiyo (r. 1921-1922)
13 Kato Tomosaburo (r. 1922-1923)
14 Kiyoura Keigo (r. 1924)
15 Kato Takaaki (r. 1924-1926)
16 Wakatsuki Rejiro (r. 1926-1927, 1931)
17 Tanaka Giichi (r. 1927-1929)
18 Hamaguchi Osachi (r. 1929-1931)
19 Inukai Tsuyoshi (r. 1931-1932)
10 Saito Makoto (r. 1932-1934)
21 Okada Keisuke (r. 1934-1936)
22 Hirota Koki (r. 1936-1937)
23 Hayashi Senjuro (r. 1937)
24 Konoe Fumimaro (r. 1937-1939, 1940-1941)
25 Hiranuma Kiichiro (r. 1939)
26 Abe Nobuyuki (r. 1939-1940)
27 Yonai Mistumasa (r. 1940)
28 Tojo Hideki (r. 1941-1944)
29 Koiso Kuniaki (r. 1944-1945)
30 Suzuki Kantaro (r. 1945)
31 Higashikuni Naruhiko (r. 1945)
32 Shidehara Kijuro (r. 1945-1946)
33 Yoshida Shigeru (r. 1946-1947, 1948-1954
34 Katayama Tetsu (r. 1947-1948)
35 Ashida Hitoshi (r. 1948)
36 Hatoyama Ichiro (r. 1954-1956)
37 Ishibashi Tanzan (r. 1956-1957)
38 Kishi Nobusuke (r. 1957-1960)
39 Ikedo Hayato (r. 1960-1964)
40 Sato Eisaku (r. 1964-1972)
41 Tanaka Kakuei (r. 1972-1974)
42 Miki Takeo (r. 1974-1976)
43 Fukuda Takeo (r. 1976-1978)
44 Ohira Masayoshi (r. 1978-1980)
45 Suzuki Zenko (r. 1980-1982)
46 Nakasone Yasuhiro (r. 1982-1987)
47 Takeshita Noboru (r. 1987-?

Kaifu Toshiki (r. 1989 - 1991)